Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Unieważnienie pisma Komisji dotyczącego sytuacji administracyjnej skarżącego i żądanie naprawienia szkody.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieistnienia ex lege lub ewentualnie nieważności pisma nieopatrzonego datą o numerze referencyjnym „Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011”, z którym skarżący zapoznał się po raz pierwszy nie wcześniej niż w dniu 6 kwietnia 2011 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na to jaką przybrała ona formę, o oddaleniu zażalenia z dnia 15 maja 2011 r., wniesionego przez skarżącego na pismo Komisji z dnia 28 lutego 2011 r.;

unieważnienie pisma z dnia 14 września 2011 r., otrzymanego przez skarżącego nie wcześniej niż w dniu 20 października 2011 r.;

zasądzenie od pozwanej naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w związku z pismem z dnia 28 lutego 2011 r. a także pismem z dnia 14 września 2011 r. w wysokości 10000 EUR tudzież takiej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.