Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-19/12)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta rozdielny od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Omeškanie žaloby – Zjavná neprípustnosť – Neexistencia)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayer a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie správy Komisie obsahujúcej jedno alebo viaceré rozhodnutia týkajúce sa administratívnej situácie žalobcu a návrh na náhradu škody

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 34.