Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. martā iesniedza Obvodní soud pro Prahu 1 (Čehijas Republika) – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. u.c.

(Lieta C-221/21)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 1

Pamatlietas puses

Prasītāja: Správa železnic, státní organizace

Atbildētāji: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesiskais regulējums, kāds tas ir paredzēts grozītā zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Likums Nr. 99/1963 par Civilprocesa kodeksu; turpmāk tekstā – “CPK”) piektajā daļā, atbilst prasībām par regulatīvās iestādes lēmuma pārskatīšanu tiesā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 1 (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (turpmāk tekstā – “Direktīva 2012/34”), 56. panta 10. punktu?

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā – vai Direktīvas 2012/34 56. panta 10. punktu var interpretēt tādējādi, ka regulatīvas iestādes lēmuma pārskatīšana tiesā var tikt pabeigta ar tiesas izlīgumu saskaņā ar CPK 99. pantu?

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā – vai prasības, kas attiecas uz vienas valsts regulatīvās iestādes izveidošanu dzelzceļa nozarē saskaņā ar Direktīvas 2012/34 55. panta 1. punktu, regulatīvās iestādes funkcijām saskaņā ar Direktīvas 2012/34 56. panta 2., 6., 11. un 12. punktu un regulatīvo iestāžu sadarbību saskaņā ar Direktīvas 2012/34 57. panta 2. punktu, pieļauj, ka regulatīvās iestādes pieņemtie lēmumi par lietas būtību tiktu aizstāti ar atsevišķu vispārējās jurisdikcijas tiesu, kurām nav saistoši regulatīvās iestādes konstatējumi par faktiem, spriedumiem?

____________

1 OV 2012, L 343, 32. lpp.