Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 1. aprīlī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Lieta C-218/21)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal Administrativo

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Atbildētāja apelācijas instancē: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Eiropas Savienības tiesībām, konkrēti ar [Sestās] PVN direktīvas 1 IV pielikumu, ir saderīga tāda Portugāles PVN kodeksam pievienotā I saraksta 2.27. punkta izpratne, saskaņā ar kuru tas ietver iepriekš [..] faktu izklāstā minētā uzņēmuma veiktos liftu remonta un tehniskās apkopes darbus un paredz samazinātas PVN likmes piemērošanu?

Vai ar Savienības tiesībām, konkrēti ar [Sestās] PVN direktīvas IV pielikumu ir saderīga tāda minētās Portugāles PVN kodeksa tiesību normas piemērošana, kurā tiek ņemts vērā arī tas, kas ir noteikts citās valsts tiesību normās, proti, Portugāles Civilkodeksa 1207. pantā, 204. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 3. punktā un 1421. panta 2. punkta b) apakšpunktā (normas par uzņēmuma līguma un nekustamā īpašuma jēdzienu un par pieņēmumu, ka lifts ir dzīvokļa īpašuma režīmā esošas ēkas kopīpašuma daļa)?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).