Language of document :

Жалба, подадена на 7 декември 2012 г. — ZZ/ЕЦМНН

(Дело F-148/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. E. Marchal)

Ответник: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)

Предмет на производството

Отмяната на решението, с което се приема атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 9 март 2012 г., с което се приема атестационния доклад за 2012 г., обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.;доколкото е необходимо, да се отмени имплицитното решение от 26 октомври 2012 г. на органа, оправомощен да сключва договори, с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя, целяща изменение на неговия атестационeн доклад за 2012 г.;да се осъди ЕЦМНН да заплати съдебните разноски.