Language of document :

7. detsembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus EMCDDA

(kohtuasi F-148/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega kinnitati hageja hindamisaruanne ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2011 kohta.

Hageja nõuded

tühistada 9. märtsi 2012. aasta otsus, millega kinnitati 2012. aasta hindamisaruanne ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2011 kohta;

vajalikus ulatuses tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 26. oktoobri 2012. aasta vaikimisi otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles ta nõudis oma hindamisaruande uut läbivaatamist;

mõista kohtukulud välja EMCDDA–lt.