Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko ECMNiN

(Sprawa F-148/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal adwokaci)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej sprawozdanie z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającej sprawozdanie z oceny 2012, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.w razie konieczności stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 26 października 2012 r. oddalającej zażalenie skarżącego mające na celu zmianę jego sprawozdania oceny 2012.obciążenie ECMNiN kosztami postępowania.