Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 24 юни 2013 г. — Weissenfels/Парламент

(Дело F-150/12)1

Език на производството: немски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 147, 25.5.2013 г., стр. 36.