Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

18. září 2014

Věc F‑149/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Invalidita – Invalidní důchod – Srážky z invalidního důchodu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá zejména zrušení rozhodnutí Evropské komise obsažených v jeho důchodových výměrech za duben, květen a červen 2012, kterými byla pokaždé provedena srážka ve výši 500 eur z jeho invalidního důchodu, zrušení rozhodnutí, kterými byly zamítnuty jeho stížnosti ze dne 15. května a 10. července 2012, jakož i zrušení rozhodnutí ze dne 14. srpna 2012 a toho, aby byla Komisi uložena povinnost vrátit sražené částky navýšené o úroky z prodlení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Zrušující rozsudek – Účinky – Zrušení rozsudku Soudu pro veřejnou službu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o odchodu úředníka do důchodu a orgánu bylo uloženo nahradit vzniklou škodu – Vrácení neoprávněně vyplacené částky

Zrušení rozsudku nebo usnesení Soudu pro veřejnou službu Tribunálem Evropské unie, byť částečné, má za následek zrušení ustanovení, v nichž Soud v tomto rozsudku nebo usnesení rozhodl.

Rozsudek Tribunálu Unie, kterým se zrušuje rozsudek Soudu pro veřejnou službu, jímž uvedený soud zrušil rozhodnutí o odchodu úředníka do důchodu a uložil dotčenému orgánu, aby mu vyplatil určitou částku z titulu náhrady škody vzniklé v důsledku uvedeného rozhodnutí, vede k zániku právního základu pohledávky úředníka vůči orgánu.

Za těchto podmínek má úředník povinnost vyhovět žádosti orgánu o vrácení částky, kterou mu neoprávněně vyplatil.

(viz body 27 až 30)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek Komise v. Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, bod 2

Soud pro veřejnou službu: rozsudek De Nicola v. EIB, F‑63/12, EU:F:2013:169, bod 24