Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Mommer/Комисия

(Дело F-146/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Предложениe за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Явна недопустимост на жалбата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Anne Mommer (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. de Abreu Caldas, avocats, впоследствие S. Orlandi, J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, avocats, и накрая S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и G. Gattinara, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, и накрая G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателката към пенсионната схема на Съюза, което прилага новите Общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Всяка страна следва да понесе собствените си съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 78.