Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Köln (Tyskland) den 4 mars 2021 – Deutsche Lufthansa AG mot GD och WT

(Mål C-135/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Kärande: Deutsche Lufthansa AG

Svarande: GD, WT

Tolkningsfråga

Utgör en strejk bland ett lufttrafikföretags egen personal, vilken genomförs på uppmaning av en fackförening, en extraordinär omständighet i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/2004?1

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).