Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal du travail de Liège (België) op 4 maart 2021 – EV / Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)

(Zaak C-134/21)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal du travail de Liège

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: EV

Verwerende partij: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)

Het Hof (Vijfde kamer) heeft bij beschikking van 26 maart 2021 voor recht verklaard:

Artikel 27 van verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat een lidstaat ten aanzien van een verzoeker die beroep heeft ingesteld tegen een besluit om hem over te dragen aan een andere lidstaat in de zin van artikel 26, lid 1, van deze verordening, maatregelen treft ter voorbereiding van deze overdracht, zoals de toewijzing van een plaats in een specifieke opvangstructuur waar de opgevangen personen worden begeleid bij de voorbereiding van hun overdracht.

____________