Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 9 april 2021 – UAB ”HA.EN” mot Valstybinė mokesčių inspekcija

(Mål C-227/21)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Högsta förvaltningsdomstolen i Litauen)

Parter i det nationella målet

Klagande: UAB ”HA.EN”

Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija (Nationella skatteinspektionen vid Republiken Litauens finansministerium)

Tolkningsfråga

Ska rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 1 jämförd med principen om skatteneutralitet, tolkas som ett förbud eller ej för de nationella myndigheterna att neka en beskattningsbar person att göra avdrag för ingående mervärdesskatt om den personen när den förvärvar fast egendom känner till (eller borde ha känt till) att leverantören på grund av insolvens inte skulle betala (eller inte skulle kunna betala) den utgående mervärdesskatten till statskassan?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.