Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodní soud pro Prahu 1 (Den Tjekkiske Republik) den 26. marts 2021 – Správa železnic, státní organizace mod České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s. og KŽC Doprava, s.r.o.

(Sag C-221/21)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Obvodní soud pro Prahu 1

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Správa železnic, státní organizace

Sagsøgte: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s. og KŽC Doprava, s.r.o.

Præjudicielle spørgsmål

Opfylder en national lovgivning som den i femte del i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, som ændret (lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov, herefter »den civile retsplejelov«) kravene til domstolsprøvelse af afgørelser truffet af tilsynsorganet i henhold til artikel 56, stk. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU 1 af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (herefter »direktiv 2012/34«)?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 56, stk. 10, i direktiv 2012/34 da fortolkes således, at en domstolsprøvelse af tilsynsorganets afgørelse kan afsluttes med et retsforlig, jf. § 99 i den civile retsplejelov?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, giver kravet om oprettelse af et enkelt nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren i artikel 55, stk. 1, i direktiv 2012/34, kravet om tilsynsorganets funktioner i henhold til artikel 56, stk. 2, 11 og 12 i direktiv 2012/34, og kravet om samarbejde mellem tilsynsorganerne i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv 2012/34 mulighed for at erstatte tilsynsorganets afgørelser med domme afsagt af de enkelte almindelige domstole, som ikke er bundet af de faktiske omstændigheder, som tilsynsorganet har fastslået?

____________

1 EUT 2012, L 343, s. 32.