Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 29. marca 2021 – VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-224/21)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VX

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 63 ZFEÚ v spojení s článkom 65 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni daňovému režimu členského štátu v rámci priameho zdanenia, ktorý zdaňuje príjmy fyzických osôb a v ktorom súčasne existujú, pokiaľ ide o daňovníkov nerezidentov a zisky pochádzajúce z ostatných príjmov z nehnuteľností dosiahnutých z predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte, dva právne režimy, z ktorých v jednom i) sa na všetky zisky pochádzajúce z ostatných príjmov, ktoré sa vypočítajú v súlade so všeobecnými pravidlami na stanovenie (kvantifikáciu, quantum) týchto ziskov, uplatňuje osobitná pomerná pevná sadzba dane vo výške 28 % (tax base), zatiaľ čo v druhom ii) sa uplatňuje režim pre rezidentov, podľa ktorého sa po vypočítaní ziskov pochádzajúcich z ostatných príjmov v súlade s rovnakými všeobecnými pravidlami zohľadní (tax base) iba polovica týchto ziskov (50 %), a povinne sa uskutoční kumulácia (prostredníctvom zvýšenia, pripočítania) týchto ziskov (50 % ostatných príjmov) s ďalšími príjmami dosiahnutými daňovníkom v tomto roku na celom svete, aby sa následne určila sadzba dane uplatniteľná na všetky tieto príjmy podľa všeobecného sadzobníka (progresívnych sadzieb dane podľa pásiem, ktoré sa pohybujú od 14,5 % do 48 %, a ktoré možno zvýšiť maximálne o 5 % v prípade, že celková suma príjmov presiahne určitú hranicu) uplatniteľného na rezidentov, pričom ide o sadzbu dane, ktorá sa v prípade nerezidentov uplatňuje výlučne na uvedené príjmy, teda na ostatné príjmy z nehnuteľností, ktoré sa zohľadnia vo výške 50 % (zatiaľ čo v prípade rezidentov sa takto vypočítaná sadzba dane uplatňuje na tieto príjmy a na všetky ďalšie príjmy dosiahnuté v tomto roku)?

Je potrebné uviesť, že daňovník nerezident si v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré je v každom prípade povinný podať v členskom štáte (Portugalsko), musí zvoliť jeden alebo druhý z možných režimov, bez ohľadu na to, či sa rozhodne pre zdanenie podľa všeobecného režimu pre nerezidentov [uvedený v bode i) vyššie], alebo sa rozhodne pre zdanenie podľa režimu uplatniteľného na rezidentov [uvedený v bode ii) vyššie], a v ktorom musí označiť jednu z týchto dvoch možností. Treba poznamenať, že povinnosť nerezidentov podať daňové priznanie (podanie daňového priznania k dani z príjmov, vzor č. 3) existovala už pred prijatím legislatívnej zmeny, prostredníctvom ktorej bola do úradného vzoru uvedeného daňového priznania zavedená možnosť zvoliť si režim uplatniteľný na rezidentov.

Treba uviesť, že keď sa nerezident rozhodne zvoliť si zdanenie podľa režimu uplatniteľného na rezidentov, musí uviesť (v tom istom daňovom priznaní) celkovú sumu všetkých príjmov, ktoré dosiahol počas roka na celom svete.

Má sa článok 63 ZFEÚ v spojení s článkom 65 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni daňovému režimu členského štátu v rámci priameho zdanenia, ktorý zdaňuje príjmy fyzických osôb a v ktorom, zatiaľ čo v prípade a) rezidentov sa zisky pochádzajúce z ostatných príjmov, ktoré sú znížené na 50 % (tax base), povinne kumulujú s ďalšími príjmami, ktoré daňovník dosiahol v tom istom roku na celom svete (bez možnosti opting out), čím sa tak určí celkový ročný príjem rezidenta, na ktorý sa uplatňujú progresívne sadzby dane podľa pásiem, ktoré sú uvedené vo všeobecnom sadzobníku (po znížení a odpočítaní osobných položiek), v prípade b) nerezidentov sa na celkové zisky pochádzajúce z ostatných príjmov (tax base) uplatňuje osobitná pevná sadzba dane (po určení hodnoty uvedených ziskov v súlade s rovnakými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na rezidentov)?

Je potrebné uviesť, že v prípade a) sa progresívne sadzby dane pohybujú medzi 14,5 % a 48 %, pričom maximálna hraničná sadzba dane sa môže zvýšiť maximálne o 5 %, ak celková výška príjmov presiahne určitú hranicu, zatiaľ čo v prípade b) sa osobitná sadzba dane rovná 28 %.

____________