Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 15.3.2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD v. T.I.T.

(asia C-170/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski rayonen sad

Pääasian asianosaiset

Hakija: Profi Credit Bulgaria EOOD

Pääasian velallinen: T.I.T.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/13/ETY1 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tuomioistuimen on menettelyssä, johon velallinen ei osallistu ennen tuomioistuimen antaman maksamismääräyksen antamista, viran puolesta tutkittava sopimusehdon kohtuuttomuus ja jätettävä ehtoa soveltamatta, jos se epäilee sitä kohtuuttomaksi?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko kansallisen tuomioistuimen kokonaan kieltäydyttävä antamasta tuomioistuinratkaisua, jolla velallinen velvoitetaan suorittamaan maksu, kun osa vaatimuksesta perustuu kohtuuttomaan sopimusehtoon, joka osaltaan vaikuttaa vaatimuksen mukaisen saatavan suuruuteen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko kansallisen tuomioistuimen kieltäydyttävä antamasta tuomioistuinratkaisua, jolla velallinen velvoitetaan suorittamaan maksu, sen vaatimuksen osan osalta, joka perustuu kohtuuttomaan sopimusehtoon?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko tuomioistuimen otettava viran puolesta huomioon – ja jos kyllä, millaisin edellytyksin sen on otettava viran puolesta huomioon – sopimusehdon kohtuuttomuuden seuraukset, kun sillä on tiedot ehtoon perustuvasta maksusta, esimerkiksi siten, että kyseinen tuomioistuin kuittaa kyseisellä maksulla muita kyseisen sopimuksen mukaisia maksamattomia velkoja?

Jos neljänteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko kansallisen tuomioistuimen noudatettava asiaa ylempänä tuomioistuimena käsitelleen tuomioistuimen ohjeita, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan sitovat tuomioistuinvalvonnan kohteena ollutta tuomioistuinta, jos niissä ei oteta huomioon sopimusehdon kohtuuttomuuden seurauksia?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).