Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 19 март 2021 г. — EF/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-172/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: EF

Ответник: Deutsche Lufthansa AG

Преюдициални въпроси

Следва ли корпоративна тарифа, която е намалена спрямо нормалната тарифа (в случая 152,00 EUR вместо 169,00 EUR), основава се на рамков договор между въздушен превозвач и друго предприятие и е предназначена само за резервации за служебни пътувания на служители на съответното предприятие, да се смята за намалена тарифа по смисъла на член 3, параграф 3, първо изречение от Регламент (ЕО) № 261/20041 , която не се предлага директно или индиректно на всички клиенти?

При утвърдителен отговор на първи въпрос: следва ли такава корпоративна тарифа да се смята за програма за формиране на редовни клиенти или друга търговска програма на въздушен превозвач или туроператор по смисъла на член 3, параграф 3, второ изречение от Регламент (ЕО) № 261/2004?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).