Language of document : ECLI:EU:C:2011:768

Byla C‑404/09

Europos Komisija

prieš

Ispanijos Karalystę

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 85/337/EEB – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 92/43/EEB – Natūralių buveinių apsauga – Laukinė fauna ir flora – Atviro tipo anglies kasyklos – „Alto Sil“ teritorija – Specialios apsaugos teritorija – Bendrijos svarbos teritorija – Rudasis lokys (Ursus arctos) – Kurtinys (Tetrao urogallus)“

Sprendimo santrauka

1.        Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 85/337 – Kompetentingų valdžios institucijų pareiga atlikti išankstinį vertinimą prieš suteikiant leidimą – Projektai, susiję su atviro tipo anglies kasyklomis

(Tarybos direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 2 straipsnis, 3 straipsnis ir 5 straipsnio 1 ir 3 dalys)

2.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios apsaugos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Projektai, susiję su atviro tipo anglies kasyklomis, esančiomis teritorijose, kurios pagal Direktyvą 79/409 pripažįstamos specialios apsaugos teritorijomis, arba netoli jų

(Tarybos direktyva 79/409, iš dalies pakeista Direktyva 97/49, ir Direktyvos 92/43 6 straipsnio 2–4 dalys ir 7 straipsnis)

3.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios apsaugos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Projektai, susiję su atviro tipo anglies kasyklomis, esančiomis teritorijose, kurios pagal Direktyvą 79/409 pripažįstamos specialios apsaugos teritorijomis, arba netoli jų

(Tarybos direktyva 79/409, iš dalies pakeista Direktyva 97/49, ir Direktyvos 92/43 6 straipsnio 2–4 dalys ir 7 straipsnis)

4.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios apsaugos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Projektai, susiję su atviro tipo anglies kasyklomis, esančiomis Bendrijos svarbos teritorijose arba netoli jų

(Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 2 dalis; Komisijos sprendimas 2004/813)

1.        Valstybė narė, davusi sutikimą atviro tipo kasyklose planuojamai veiklai, tačiau nepareikalavusi atlikti su tuo susijusio vertinimo, skirto tinkamai nustatyti, apibūdinti ir įvertinti egzistuojančių atviro tipo kasyklų projektų, išskyrus vienos iš šių kasyklos atveju, kiek tai susiję su rudaisiais lokiais (Ursus arctos), tiesioginį, netiesioginį ir kompleksinį poveikį, neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 85/337 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 2 ir 3 straipsnius bei 5 straipsnio 1 ir 3 dalis.

(žr. 197 punktą, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Nuo teritorijos pripažinimo specialios apsaugos teritorija pagal Direktyvą 79/409 dėl laukinių paukščių apsaugos, iš dalies pakeistą Direktyva 97/49, dienos valstybė narė, davusi sutikimą atitinkamoje teritorijoje arba netoli jos esančiose atviro tipo kasyklose planuojamai veiklai, tačiau tinkamai neįvertinusi su tuo susijusio šių projektų galimo poveikio ir bet kuriuo atveju neįvykdžiusi sąlygų, kurioms esant leidžiama įgyvendinti projektus, nepaisant, minėtų projektų keliamo pavojaus kurtiniams (Tetrao urogallus), kurie yra viena iš gamtos vertybių, dėl kurių aptariama teritorija buvo priskirta prie specialios apsaugos zonų, t. y. nesant kitų sprendimų, egzistuojant privalomiesiems viršesnio viešojo intereso pagrindams ir pranešus Komisijai apie kompensacines priemones, būtinas „Natura 2000“ tinklo vientisumui užtikrinti, neįvykdė, kiek tai susiję su minėta teritorija, įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 2–4 dalis, siejamas su šios direktyvos 7 straipsniu.

(žr. 197 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Nuo teritorijos pripažinimo specialios apsaugos teritorija pagal Direktyvą 79/409 dėl laukinių paukščių apsaugos, iš dalies pakeistą Direktyva 97/49, dienos valstybė narė, nesiėmusi priemonių, kurios būtinos, kad atitinkamoje teritorijoje arba netoli jos esančiomis atviro tipo anglies kasyklomis nebūtų pakenkta buveinėms, įskaitant rūšių buveines, ir išvengta, kad jomis bus labai trikdomi kurtiniai, kurių buvimas atitinkamoje teritorijoje buvo priežastis įsteigti minėtą specialią apsaugos zoną, neįvykdė, kiek tai susiję su minėta teritorija, įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 2–4 dalis, siejamas su šios direktyvos 7 straipsniu.

(žr. 197 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

4.        Nuo Sprendimo 2004/813, pagal Direktyvą 92/43 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos patvirtinančio Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, priėmimo dienos valstybė narė, nesiėmusi priemonių, kurios būtinos, kad atitinkamoje teritorijoje arba netoli jos esančiomis kai kuriomis atvirto tipo anglies kasyklomis nebūtų pakenkta buveinėms, įskaitant rūšių buveines, ir išvengta, kad jomis bus trikdomos rūšys, neįvykdė, kiek tai susiję su Bendrijos svarbos teritorijomis, įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 6 straipsnio 2 dalį.

(žr. 197 punktą, rezoliucinės dalies 3 punktą)