Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu 1 (Česká republika) dne 22. března 2021 – České dráhy a.s.

(Věc C-222/21)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu 1

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: České dráhy a.s.

Předběžné otázky

Splňuje vnitrostátní úprava dle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též „občanský soudní řád“ nebo „o.s.ř.“), požadavky na soudní přezkum rozhodnutí regulačního subjektu dle čl. 56 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU1 ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice 2012/34“)?

Pokud je odpověď na první otázku kladná, je slučitelné s čl. 56 odst. 6 směrnice 2012/34, aby rozhodnutí regulačního subjektu byla nahrazována rozsudky jednotlivých obecných soudů ve věci samé o výši poplatků za využití infrastruktury v řízeních za účasti žadatelů a provozovatele infrastruktury při vyloučení účasti regulačního subjektu?

Pokud je odpověď na první otázku kladná, připouští požadavky na zřízení jediného vnitrostátního regulačního subjektu pro železniční odvětví dle čl. 55 odst. 1, na funkce regulačního subjektu podle čl. 56 odst. 2, 11 a 12 a na spolupráci regulačních subjektů podle čl. 57 odst. 2 směrnice 2012/34 možnost, aby rozhodnutí regulačního subjektu byla ve věci samé nahrazována rozsudky jednotlivých obecných soudů, které nejsou vázány skutkovým stavem, jak byl zjištěn regulačním subjektem?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 343, s. 32.