Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu 1 (Česká republika) dne 26. března 2021 – Správa železnic, státní organizace v. České dráhy a.s. a další (Věc C-221/21)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu 1

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Správa železnic, státní organizace

Žalované: České dráhy a.s.,

PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.,

PDV RAILWAY a.s.,

KŽC Doprava, s.r.o.

Předběžné otázky

Splňuje vnitrostátní úprava dle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský soudní řád“ nebo „o. s. ř.“), požadavky na soudní přezkum rozhodnutí regulačního subjektu dle článku 56 odstavce 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU1 ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice 2012/34“)?

Pokud je odpověď na první otázku kladná, je možné vykládat článek 56 odstavec 10 směrnice 2012/34 tak, že soudní přezkum rozhodnutí regulačního subjektu lze uzavřít soudním smírem dle § 99 o. s. ř.?

Pokud je odpověď na první otázku kladná, připouští požadavky na zřízení jediného vnitrostátního regulačního subjektu pro železniční odvětví dle článku 55 odstavce 1 na funkce regulačního subjektu podle článku 56 odstavců 2, 6, 11 a 12 a na spolupráci regulačních subjektů podle článku 57 odstavce 2 směrnice 2012/34 možnost, aby rozhodnutí regulačního subjektu byla ve věci samé nahrazována rozsudky jednotlivých obecných soudů, které nejsou vázány skutkovým stavem, jak byl zjištěn regulačním subjektem?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 343, s. 32.