Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Itävalta) on esittänyt 21.12.2017 – Ahmad Shah Ayubi v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(asia C-713/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ahmad Shah Ayubi

Vastapuoli: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2011/95/EU1 29 artiklaa, jossa vahvistetaan jäsenvaltion velvollisuus varmistaa, että kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnetään tarvittava sosiaalihuolto (suojelun myöntäneessä jäsenvaltiossa) samoin edellytyksin kuin jäsenvaltion omille kansalaisille, tulkittava siten, että se täyttää unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitellyt välittömän sovellettavuuden kriteerit?

Onko direktiivin 2011/95/EU 29 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännökselle, jossa myönnetään vain pysyvästi oleskeleville turvapaikkaan oikeutetuille sosiaalihuolto tarveharkintaisen vähimmäisturvan muodossa täysimääräisesti ja siten samassa mitassa kuin jäsenvaltion kansalaisille mutta jossa kuitenkin säädetään tarveharkintaisen vähimmäisturvan mukaisten sosiaalihuoltoetuuksien leikkaamisesta sellaisten turvapaikkaan oikeutettujen osalta, joille on myönnetty vain määräaikainen oleskelulupa, ja jossa rinnastetaan nämä siten sosiaalihuollon määrän osalta toissijaista suojelua saaviin?

____________

1 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9).