Language of document :

2017 m. gruodžio 21 d. Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ahmad Shah Ayubi

(Byla C-713/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Ahmad Shah Ayubi

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2011/95/ES1 29 straipsnį, kuriame nustatyta valstybių narių pareiga suteikti tarptautinės apsaugos gavėjams (tokią apsaugą suteikusioje valstybėje narėje) būtiną socialinę paramą, kokia suteikiama tos valstybės narės piliečiams, reikia aiškinti taip, kad šis straipsnis atitinka Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suformuluotus tiesioginio taikymo kriterijus?

2.    Ar Direktyvos 2011/95/ES 29 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią tik nuolat šalyje gyvenantiems prieglobsčio gavėjams suteikiama visa poreikiais grindžiamos minimalios apsaugos dydžio socialinė parama, t. y. tokia, kokia suteikiama tos valstybės narės piliečiams, tačiau tik leidimą laikinai gyventi šalyje turintys prieglobsčio gavėjai gauna sumažintą poreikiais grindžiamos minimalios apsaugos dydžio socialinę paramą, vadinasi, atsižvelgiant į socialinės paramos dydį jie yra prilyginami papildomos apsaugos statusą turintiems asmenims?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).