Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. martā iesniedza Rayonen sad Lukovit (Bulgārija) – LB/Smetna palata na Republika Bulgaria

(Lieta C-195/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Rayonen sad Lukovit

Pamatlietas puses

Prasītājs: LB

Atbildētāja: Smetna palata na Republika Bulgaria

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2014/24/ES 1 58. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar atlases kritērijiem noteiktās prasības attiecībā uz saimnieciskās darbības subjektu personāla profesionālajām spējām konkrēta būvniecības līguma izpildei drīkst būt stingrākas nekā minimālās prasības attiecībā uz apmācību un profesionālo kvalifikāciju, kas ir noteiktas speciālajā valsts likumā (ZUT 163.a panta 4. punkts), tām neesot jau a priori konkurenci ierobežojošām, un konkrēti: vai paredzētais nosacījums par izvirzīto prasību “samērīgumu” attiecībā uz dalību, ņemot vērā līguma priekšmetu, prasa a) valsts tiesai izvērtēt samērīgumu, ņemot vērā iegūtos pierādījumus un konkrētos līguma parametrus, pat gadījumos, kuros valsts likumā ir noteikts liels speciālistu skaits, kas principā ir kvalificēti veikt līgumā noteiktās darbības, vai b) pieļauj pārbaudi tiesā aprobežot tikai ar pārbaudi, vai dalības nosacījumi salīdzinot ar tiem, kas paredzēti speciālajā valsts likumā, nav pārāk ierobežojoši?

Vai Regulas Nr. 2988/95 2 II sadaļas “Administratīvie pasākumi un sodi” noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka viens un tas pats Zakon za obshtestvenite porachki (Publisko iepirkumu likums), ar kuru ir transponēta Direktīva 2014/24/ES, pārkāpums (tostarp pārkāpums, nosakot atlases kritērijus, par ko tika sodīts prasītājs) atkarībā no tā, vai pārkāpums ir izdarīts bez vainas vai tīši, vai arī nolaidības dēļ, var radīt atšķirīgas juridiskas sekas?

Vai, ņemot vērā Regulas Nr. 2988/95 8. panta 3. punkta mērķi un Regulas Nr. 1303/13 3 43. un 122. apsvērumu, tiesiskās drošības un efektivitātes principi pieļauj, ka dažādās valsts iestādes, kurām ir jāaizsargā Eiropas Savienības finanšu intereses, tos pašus faktus publiskā iepirkuma procedūrā vērtē atšķirīgi, konkrēti, ka darbības programmas pārvaldības iestāde attiecībā uz atlases kritēriju noteikšanu nav konstatējusi pārkāpumu, savukārt Revīzijas palāta vēlāk veiktās pārbaudes laikā, nepastāvot īpašiem vai jauniem apstākļiem, uzskata, ka šie kritēriji ir konkurenci ierobežojoši, un šajā sakarā līgumslēdzējai iestādei piemēro administratīvu sodu?

Vai ar samērīguma principu netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma kā Publisko iepirkumu likuma 247. panta 1. punktā noteiktā, kas paredz, ka līgumslēdzējai iestādei, kas formāli pārkāpj šī likuma 2. panta 2. punktā paredzēto aizliegumu, tiek piemērots naudas sods 2 % apmērā no līguma vērtības, ieskaitot PVN, bet ne vairāk kā 10 000 levas, nepastāvot nepieciešamībai konstatēt pārkāpuma smagumu un tā faktisko vai potenciālo ietekmi attiecībā uz Savienības interesēm?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).

2 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV 1995, L 312, 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 2013, L 347, 320. lpp.).