Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d’appel de Versailles (Frankrig) den 2. februar 2021 – JP mod Ministre de la Transition écologique og Premier ministre

(Sag C-61/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour administrative d’appel de Versailles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: JP

Sagsøgte: Ministre de la Transition écologique og Premier ministre

Præjudicielle spørgsmål

Skal de gældende EU-retlige regler, der følger af bestemmelserne i artikel 13, stk. 1 og artikel 23, stk. 1 i direktiv 2008/50/EF 1 af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa fortolkes således, at privatpersoner, for det tilfælde at en af Den Europæiske Unions medlemsstater gør sig skyldig i en tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af de heraf følgende forpligtelser, har ret til erstatning fra den pågældende medlemsstat for de skader, der påvirker deres sundhed, og som har en direkte og sikker årsagsforbindelse med den forringede luftkvalitet?

Såfremt det antages, at de ovennævnte bestemmelser reelt kan indrømme en sådan ret til erstatning for sundhedsmæssige skader, ønskes det oplyst, hvilke betingelser indrømmelsen af denne ret er undergivet i lyset bl.a. af det tidspunkt, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om den pågældende medlemsstat har gjort sig skyldig i traktatbrud?

____________

1 EUT 2008, L 152, s. 1