Language of document :

Žaloba podaná 3. februára 2021 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-70/21)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

Určil, že:

Helénska republika si tým, že systematicky a nepretržite prekračujú maximálne hodnoty koncentrácií častíc PM10, pokiaľ ide o maximálnu dennú hodnotu od roku 2005 v oblasti/aglomerácii EL0004 Solúnu, nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplýva z ustanovení článku 13 v spojení s prílohou XI smernice 2008/501 ,

Helénska republika si tým, že počnúc 11. januárom 2010 neprijala opatrenia potrebné na to, aby zabezpečila dosiahnutie súladu s limitnými hodnotami PM10 v oblasti/aglomerácii EL0004 Solúnu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 smernice 2008/50 (v spojení s prílohou XV časťou A tejto smernice), a konkrétnejšie povinnosť ktorá jej vyplýva z článku 23 ods. 1 druhého pododseku uvedenej smernice, prijať primerané opatrenia na to, aby sa obdobie, keď sú limitné hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo.

Uložil Helénskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého žalobného dôvodu Komisia zdôrazňuje, že smernica 2008/50 týkajúca sa kvality okolitého ovzdušia a čistejšieho vzduchu pre Európu vyžaduje od členských štátov, aby obmedzili vystavenie obyvateľov jemným tuhým časticiam nazývaným suspendované častice (PM10). Komisia tvrdí, že Helénska republika na základe ročných správ o kvalite ovzdušia, ktoré jej tento štát predložil, nepretržite od roku 2005, kedy sa dodržiavanie denných a ročných limitných hodnôt PM10 stalo povinným (pôvodne na základe článku 5 ods. 1 smernice 1999/30, neskôr na základe článku 13 smernice 2008/50, nezabezpečila dosiahnutie súladu s dennými limitnými hodnotami v aglomerácii EL0004 Solúnu.

V rámci druhého žalobného dôvodu Komisia uvádza, že článok 23 ods. 1 druhý pododsek smernice 2008/50 ukladá členským štátom v prípade prekročenia limitných hodnôt jasnú a naliehavú povinnosť prijať plány týkajúce sa kvality ovzdušia a obsahujúce primerané opatrenia na to, aby sa obdobie, keď sú limitné hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo. Komisia tvrdí, že Helénska republika v rozpore s článkom 23 ods. 1 smernice 2008/50 nevypracovala primeraný plán týkajúci sa kvality ovzdušia v aglomerácii EL0004 Solúnu.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1).