Language of document :

2021 m. vasario 3 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Iveco Orecchia SpA / APAM Esercizio SpA

(Byla C-68/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Iveco Orecchia SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: APAM Esercizio SpA

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar ES teisę – ir visų pirma Direktyvos 2007/46/EB1 nuostatas (išdėstytas šios ES direktyvos 10, 19 ir 28 straipsniuose), taip pat vienodo požiūrio ir nešališkumo, visapusiško konkurencingumo ir gero administravimo principus – atitinka tai, kad konkrečiai kalbant apie viešosios paslaugos teikimui skirtų autobusų atsarginių sudėtinių dalių tiekimą organizuojant viešąjį pirkimą, perkančiajai organizacijai leidžiama priimti konkrečiai transporto priemonei skirtas atsargines sudėtines dalis, pagamintas kito gamintojo nei transporto priemonės gamintojas (konstruktorius), kurių tipas nėra patvirtintas kartu su transporto priemone, priskiriamas prie kito sudėtinių dalių tipo, kuriam taikomi minėtos direktyvos IV priede („Suteikiant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą taikytinų reikalavimų sąrašas“) nurodyti techniniai teisės aktai, ir pasiūlymus, pateiktus nepridedant tipo patvirtinimo liudijimo, nepateikiant jokios informacijos apie tikrąjį tipo patvirtinimą ir netgi remiantis prielaida, kad tipo patvirtinimas nereikalingas, nes pakanka konkurso dalyvio pareiškimo, jog siūlomas gaminys yra lygiavertis patvirtinto tipo originalui?

2)    Ar ES teisę – ypač Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 27 punktą – atitinka tai, kad, viešojo pirkimo būdu tiekiant viešosios paslaugos teikimui skirtų autobusų atsargines sudėtines dalis, pavieniam konkurso dalyviui leidžiama prisistatyti kaip konkrečiai transporto priemonei skirtos neoriginalios atsarginės dalies „gamintojui (konstruktoriui)“, ypač jeigu ta dalis yra priskirta vienam iš sudėtinių dalių tipų, apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB IV priede („Suteikiant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą taikytinų reikalavimų sąrašas“) išvardytuose techniniuose norminiuose aktuose, ar, atvirkščiai, tas konkurso dalyvis privalo įrodyti, kad kiekviena siūloma atsarginė sudėtinė dalis yra lygiavertė konkurso techninėse specifikacijose nurodytoms dalims, kad galėtų įrodyti, jog prisiima atsakomybę prieš tipo patvirtinimo instituciją už visus tipo patvirtinimo aspektus, produkcijos atitiktį bei kokybės lygį ir kad tiesiogiai vykdo visus sudėtinės dalies, kurios tipas tvirtinamas, gamybos (konstravimo) etapus? Jeigu atsakymas būtų teigiamas, kokiomis priemonėmis toks įrodymas turėtų būti pateiktas?

____________

1 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus ( Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007, p. 1).