Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 2. února 2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG v. E. Leinfelder GmbH, TL, SW a WL

(Věc C-62/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Žalovaní a odpůrci v řízení o opravném prostředku „Revision“: E. Leinfelder GmbH, TL, SW a WL

Předběžné otázky

Vede skutečnost, že návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/20091 a čl. 63 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/10012 , k neplatnosti smluvního ujednání, kterým se třetí osoba vůči vlastníkovi ochranné známky Evropské unie zavazuje, že u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nepodá návrh na zrušení práv vlastníka této ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání?

Má skutečnost, že návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 63 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001, za následek, že v řízení o zrušení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a unijními soudy nelze přihlédnout k pravomocnému rozsudku soudu členského státu, který žalovanému ukládá povinnost vzít zpět návrh na zrušení práv vlastníka ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání, který podal on sám nebo jím pověřená osoba?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).