Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. února 2021 Laure Camerin proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 24. listopadu 2020 ve věci T-367/19, Camerin v. Komise

(Věc C-63/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Laure Camerin (zástupkyně: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

zrušit usnesení Tribunálu vydané dne 24. listopadu 2020 ve věci T-367/19;

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek zní na zrušení napadeného usnesení v rozsahu, v němž Tribunál rozhodl o nevydání rozhodnutí ve věci samé a o nepřípustnosti žaloby, která zněla na částečné zrušení rozhodnutí PMO ze dne 17. dubna 2019, jakož i na náhradu morální újmy utrpěné v důsledku toho, že se PMO dopustil nesrovnalostí znemožňujících navrhovatelce žít důstojně.

Navrhovatelka v kasačním opravném prostředku zpochybňuje zejména body 50 až 52 a 54 napadeného usnesení, body 57 až 62 a 67, jakož i body 73 až 74.

Na podporu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje jediný důvod kasačního opravného prostředku, jenž vychází ze zkreslení skutkových okolností a ze zjevně nesprávných posouzení, která měla za následek právně nesprávné odůvodnění.

____________