Language of document :

Odvolanie podané 2. februára 2021: Laure Camerin proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. novembra 2020 vo veci T-367/19, Camerin/Komisia

(vec C-63/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Laure Camerin (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť uznesenie Všeobecného súdu vydané 24. novembra 2020 vo veci T-367/19,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť v celom rozsahu trovy konania, vrátane trov konania vynaložených v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa týka zrušenia napadnutého uznesenia v rozsahu, v akom Všeobecný súd vyhlásil, že konanie sa zastavuje a žaloba je neprípustná, ktorej predmetom bolo čiastočné zrušenie rozhodnutie Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) zo 17. apríla 2019, ako aj náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej nezrovnalosťami, ktorých sa dopustil PMO a ktoré neumožnili odvolateľke dôstojný život.

Odvolateľka vo svojom odvolaní konkrétne spochybňuje body 50 až 52 a 54 napadnutého uznesenia, body 57 až 62, ako aj body 73 a 74.

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod založený na skreslení skutkového stavu a zjavne nesprávnom posúdení, ktoré z právneho hľadiska viedlo k nesprávnemu odôvodneniu.

____________