Language of document :

Valitus, jonka Toshiba Corporation on tehnyt 31.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-519/09, Toshiba Corporation v. Euroopan komissio, 21.5.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-373/14 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Toshiba Corporation (edustajat: solicitor J. F. MacLennan, Rechtsanwalt A. Schulz, avocat J. Jourdan avocat P. Berghe)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuin asiassa T-519/09, Toshiba Corporation v. Euroopan komissio, 21.5.2014 antaman tuomion siltä osin kuin sillä hylättiin Toshiban kumoamisvaatimus Euroopan komission asiassa COM/39.129 – Muuntajat tekemän päätöksen 1 ja 2 artiklasta, ja kumoamaan kyseisen päätöksen;

vaihtoehtoisesti palauttamaan asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti oikeudellisten kysymysten osalta; ja joka tapauksessa

määräämään Toshiban oikeudenkäyntikulut korvattaviksi, mukaan lukien unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja riitauttaa unionin yleisen tuomioistuin asiassa T-519/09, Toshiba Corporation v. Euroopan komissio – jossa Toshiba Corporation (jäljempänä Toshiba) vaati Euroopan komission asiassa COM/39.129 – Muuntajat antaman päätöksen kumoamista – 21.5.2014 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio). Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Toshiban kaikki kanneperusteet ja velvoitti Toshiban korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Esillä olevassa valituksessa Toshiba väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki seuraavassa todetut oikeudelliset virheet.

Ensimmäinen valitusperuste: Toshiba väittää, että unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellistä oikeudellista testiä arvioidessaan, että japanilaiset muuntajien valmistajat ovat potentiaalisia kilpailijoita Euroopan talousalueen markkinoilla (1) sillä perusteella, etteivät esteet ETA-markkinoille pääsylle olleet ylitsepääsemättömiä ja (2) että oli olemassa herrasmiessopimus, vaikka sen olisi tämän sijaan pitänyt varmistaa, että japanilaisilla tuottajilla oli konkreettiset mahdollisuudet tulla ETA-markkinoille ja että tällainen markkinoille tuleminen oli taloudellisesti elinkelpoinen strategia. Kun potentiaalista kilpailua japanilaisten ja eurooppalaisten valmistajien välillä ei ole, kyseisellä herrasmiessopimuksella ei voida rikkoa EY 81 artiklaa eikä komissiolla ole toimivaltaa ryhtyä asiassa toimenpiteisiin. Valituksenalainen tuomio ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava Toshibaa koskevilta osin.

Toinen valitusperuste: Toshiba väittää, että unionin yleinen tuomioistuin otti vääristyneellä tavalla huomioon sen kirjeen sisällön, jossa menettelyssä muuna osapuolena oleva osapuoli totesi, ettei se riitauttaisi komissio toteamuksia. Komissio katsoi, että kyseinen kirje syrjäytti tämän osapuolen aikaisemmat lausunnot, joiden mukaan sillä ei ollut ollut lainkaan myyntiä Euroopan talousalueella. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin otti selvitysaineiston täten vääristyneellä tavalla huomioon ja tukeutui tähän todetakseen, etteivät esteet ETA-markkinoille pääsylle olleet ylitsepääsemättömiä. Toshiba katsoo näin ollen, että valituksenalainen tuomio ja riidanalainen päätös on kumottava.

Kolmas valitusperuste: Toshiba väittää, että unionin yleinen tuomioistuin esitti ristiriitaiset perustelut, sovelsi virheellistä oikeudellista testiä ja loukkasi yksilöllisen vastuun periaatetta arvioidessaan ”tehottomaksi” Toshiban perustelun, joka koski sitä, ettei se ollut osallistunut vuonna 2003 Zürichissä pidettyyn kokoukseen. Valituksenalainen tuomio ja riidanalainen päätös on tämän vuoksi kumottava siltä osin kuin niissä todetaan, että Toshiba jatkoi osallistumistaan kyseiseen herrasmiessopimukseen toukokuuhun 2003 saakka.

Neljäs valitusperuste: Toshiba katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti sakkojen määräämistä koskevien suuntaviivojen 18 kohtaa, kun se sovelsi maailmanlaajuisia markkinaosuuksia korvikkeena osapuolten osuudelle rikkomisesta. Valituksenalainen tuomio ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava siltä osin kuin niissä lasketaan Toshiban sakko Toshiban maailmanlaajuisen markkinaosuuden perusteella, ja sakon määrää on alennettava vastaavasti.