Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 20 януари 2016 г. — Toshiba Corporation/Европейска комисия

(Дело C-373/14 P)1

(Обжалване — Конкуренция — Картели — Член 101, параграф 1 ДФЕС — Пазар на електрическите трансформатори — Устно споразумение за разпределяне на пазарите („джентълменско споразумение“) — Ограничение на конкуренцията „с оглед на целта“ — Пречки за навлизане на пазара — Презумпция за участие в незаконен картел — Глоби — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (2006 г.) — Точка 18)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Toshiba Corporation (представители: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan и P. Berghe, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Ronkes Agerbeek, J. Norris-Usher и K. Mojzesowicz)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Toshiba Corporation да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 339, 29.9.2014 г.