Language of document :

Pritožba, ki jo je 3. maja 2021 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 24. februarja 2021 v zadevi T-161/18, Braesch in drugi/Komisija

(Zadeva C-284/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouchagiar in K. Blanck, agenta)

Druge stranke v postopku: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

samo odloči o tožbi na prvi stopnji ter tožbo zavrže kot nedopustno; in

drugim strankam v postopku naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja en pritožbeni razlog.

Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče kršilo člen 108(2) PDEU in člen 1(h) postopkovne uredbe o državni pomoči1 s tem, da je tožeče stranke na prvi stopnji napačno opredelilo kot „zadevne strani“ oziroma „zainteresirane strani“.

Splošno sodišče je na tej podlagi napačno sklepalo, da so tožeče stranke v postopku na prvi stopnji imele procesno upravičenje za vložitev tožbe v skladu s členom 263, četrti pododstavek, PDEU, zoper sklep Komisije C(2017)4690 final z dne 4. julija 2017 o državni pomoči SA.47677 (2017/N), s katerim je bila odobrena pomoč Italije banki Banca Monte dei Paschi di Sienna.

____________

1 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).