Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 4. maja 2021 – VA/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Zadeva C-283/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VA

Tožena stranka: Deutsche Rentenversicherung Bund

Intervenient: RB

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se na podlagi določb Nizozemske – kot na podlagi zakonodaje v skladu z naslovom II Osnovne uredbe [Uredba (ES) št. 883/2004]1 pristojne države članice – doba za vzgojo otrok v smislu člena 44(2) Uredbe (ES) 987/20092 upošteva tako, da je doba vzgoje otrok na Nizozemskem kot čista doba prebivanja podlaga za pravico do pokojnine?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba [člen] 44(2) Uredbe (ES) 987/2009 – ob nadaljnjem razvoju sodb Sodišča z dne 23. novembra 2000 (zadeva C-135/993 ) in z dne 19. julija 2012 (zadeva C-522/104 ) – razlagati široko, tako da mora pristojna država članica dobo za vzgojo otrok upoštevati tudi tedaj, če ima oseba, ki vzgaja, pred in po vzgoji otrok sicer le v sistemu te države pokojninske pravice zaradi izobraževanja ali opravljanja dejavnosti zaposlene osebe, vendar neposredno pred ali po vzgoji otrok ni plačevala prispevkov v ta sistem?

____________

1     Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).

2     Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL 2009, L 284, str. 1).

3     EU:C:2000:647, Elsen.

4     EU:C:2012:475, Reichel-Albert.