Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 21. decembra 2020 – Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU/Vlaamse Regering

(Zadeva C-694/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Grondwettelijk Hof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU

Tožena stranka: Vlaamse Regering

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 1, točka 2, Direktive Sveta (EU) 2018/8221 z dne 25. maja 2018 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča krši pravico do poštenega sojenja, kot je zagotovljena s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in pravico do spoštovanja zasebnega življenja, kot je zagotovljena s členom 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v delu, v katerem novi člen 8ab(5), ki je bil vstavljen v Direktivo Sveta 2011/16/EU2 z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, določa, da je država članica, če sprejme potrebne ukrepe, s katerimi posrednikom omogoči pravico, da so oproščeni predložitve informacij o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, če bi se z obveznostjo poročanja kršilo varovanje zakonsko predpisane poklicne skrivnosti na podlagi nacionalnega prava te države članice, dolžna naložiti posrednikom obveznost, da katerega koli drugega posrednika ali, če tega ni, zadevnega davčnega zavezanca brez odlašanja uradno obvestijo o njegovi obveznosti poročanja, če je posledica te obveznosti, da je odvetnik, ki deluje kot posrednik, dolžan informacije, za katere izve pri opravljanju bistvenih dejavnosti svojega poklica – namreč pri obrambi ali zastopanju stranke pred sodišči in pri pravnem svetovanju, tudi zunaj sodnih postopkov – deliti z drugim posrednikom, ki ni njegova stranka?

____________

1     UL 2018, L 139, str. 1.

2     UL 2011, L 64, str. 1.