Language of document :

Решение на Съда (осми състав) от 1 декември 2022 г. (преюдициално запитване от Landgericht München I ― Германия) ― DOMUS-Software-AG/Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Дело C-370/21)1

(Преюдициално запитване — Директива 2011/7/ЕС — Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжник — Член 6 — Минимална фиксирана сума от 40 EUR — Забава на няколко плащания, представляващи възнаграждение за периодични доставки на стоки или услуги, извършени в изпълнение на един и същ договор)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht München I

Страни в главното производство

Ищец: DOMUS-Software-AG

Ответник: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Диспозитив

Член 6, параграф 1 от Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки във връзка с член 3 от тази директива

трябва да се тълкува в смисъл, че:

когато един и същ договор предвижда периодични доставки на стоки или услуги, всяка от които трябва да бъде платена в определен срок, минималната фиксирана сума от 40 EUR, представляваща обезщетение за разноските по събиране, се дължи на кредитора за всяко просрочено плащане.

____________

1     ОВ C 349, 30.8.2021 г.