Language of document :

Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 1. december 2022 – DOMUS-Software-AG mod Marc Braschoß Immobilien GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht München I – Tyskland)

(Sag C-370/21) 1

(Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/7/EU – bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner – kompensation for kreditors omkostninger ved inddrivelse i tilfælde af skyldnerens forsinkede betaling – artikel 6 – fast minimumsbeløb på 40 EUR – forsinkelse af flere betalinger som vederlag for periodiske leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er foretaget til opfyldelse af én og samme kontrakt)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht München I

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DOMUS-Software-AG

Sagsøgt: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Konklusion

Artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, sammenholdt med dette direktivs artikel 3,

skal fortolkes således, at

når der i henhold til én og samme kontrakt skal foretages periodiske leveringer af varer eller tjenester, som hver især skal betales inden for en bestemt frist, skal det faste minimumsbeløb på 40 EUR som kompensation for inddrivelsesomkostningerne betales til kreditor for hver forsinket betaling.

____________

1 EUT C 349 af 30.8.2021.