Language of document :

Žaloba podaná 28. júna 2013 – ZZ/Súdny dvor

(vec F-64/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: F. Rolinger, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobkyne za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, ako aj zaviazanie žalovaného na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotiacu správu žalobkyne za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008,

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 21. marca 2013,

zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy vo výške 58 000 eur ako náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Súdny dvor na náhradu trov konania.