Language of document :

4. juulil 2013 esitatud hagi – ZZ versus Europol

(kohtuasi F-66/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja tähtajaline leping pikendamata.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 28. septembri 2012. aasta otsus, millega kostja teatas hagejale, et ta ei pikenda hageja tähtajalist lepingut, mille lõputähtpäev oli 31. detsember 2012, ning 9. aprilli 2013. aasta kinnitav otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus;

mõista kostjalt hageja kasuks välja summa, mis vastab vahele ühelt poolt töötasu summa, mida hageja oleks võinud saada, kui ta oleks kostja juurde tööle jäänud, ja teiselt poolt töötasuna, muu teenistusena, töötuskindlustushüvitistena või muude asendushüvitistena saadud summa vahel, mis ta on alates 1. jaanuarist 2013 tegelikult saanud töötasu asemel, mida ta sa ajutise teenistujana;

mõista kohtukulud välja Europolilt.