Language of document :

Talan väckt den 27 juni 2013 – ZZ mot Enisa

(Mål F-63/13)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avskeda sökanden och av beslutet, vilket fattades efter personaldomstolens dom i mål F-118/10, att tillsätta tjänsten som revisor med en annan anställd samt talan om ersättning för ekonomisk skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Enisas beslut om avslag på sökandens klagomål samt övriga angripna beslut, det vill säga Enisas beslut av den 4 september 2012 om att avskeda sökanden och Enisas beslut av den 9 oktober 2012 om att tillsätta tjänsten som revisor med X i stället för med sökanden,

förplikta Enisa att till sökanden betala ett belopp på 100 000 euro i ersättning för den ekonomiska skada denne lidit till följd av de ovannämnda rättsstridiga handlingarna, och

förplikta Enisa att ersätta rättegångskostnaderna.