Language of document :

Жалба, подадена на 26 юни 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-62/13)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Mansullo, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на удръжката от 500 EUR и на петте удръжки от по 504,67 EUR от обезщетението за нетрудоспособност на жалбоподателя за месеците от юли до декември 2012 г.

Искания на жалбоподателя

се отмени решението, което се съдържа във фиша за изплатено възнаграждение на жалбоподателя за юли 2012 г., за удръжка на сумата от 500 EUR от обезщетението за нетрудоспособност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочения месец,

се отменят решенията, които се съдържат във фиша за изплатено възнаграждение на жалбоподателя за месеците от август до декември 2012 г., за удръжка на сумата от 504,67 EUR от обезщетението за нетрудоспособност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочените месеци,

доколкото е необходимо, да се отменят решенията, независимо от формата, в която са приети, за отхвърляне на административните жалби от 15 октомври 2012 г. и 15 януари 2013 г., подадени срещу горепосочените решения,

да се отмени докладна записка от 6 февруари 2013 г. заедно с приложението към нея и копие от докладна записка от 3 август 2012 г., за които се твърди, че произхождат от Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя следните суми: 1) 500 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 август 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 2) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 септември 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 3) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 октомври 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 4) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 ноември 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 5) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 декември 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 6) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 януари 2013 г. до деня на плащането на горепосочената сума,да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.