Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Mansullo)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności potrącenia w wysokości 500 EUR i pięciu potrąceń w wysokości 504,67 EUR dokonanych z renty inwalidzkiej skarżącego od lipca do grudnia 2012 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, zawartej w informacji o rencie skarżącego za lipiec 2012 r., o zmniejszeniu o 500 EUR renty inwalidzkiej, do której był uprawniony za wspomniany miesiąc;

stwierdzenie nieważności decyzji, zawartych w informacjach o rencie skarżącego za miesiące od sierpnia do grudnia 2012 r., o zmniejszeniu o 504,67 EUR renty inwalidzkiej, do której był uprawniony za wspomniane miesiące;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od ich formy, o oddaleniu zażaleń z dnia 15 października 2012 r. i z dnia 15 stycznia 2013 r. na wspomniane decyzje;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 6 lutego 2013 r. jak również załącznika do tego pisma i kopii pisma z dnia 3 sierpnia 2012 r. pochodzących rzekomo z Biura Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych Komisji;

nakazanie Komisji zwrotu na rzecz skarżącego następujących kwot: (1) 500 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty; (2) 504, 67 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 września 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty; (3) 504, 67 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 października 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty (4) 504, 67 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 listopada2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty; (5) 504, 67 wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty; (6) 504, 67 wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rzeczywistej zapłaty;obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.