Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Molina Solano/Европол

(Дело F-66/13)1

(Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол— Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Beatriz Molina Solano (Хага, Нидерландия) (представител: J.-J. Ghosez, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (представители: първоначално J. Arnould и D. Neumann, впоследствие J. Arnould, D. Neumann и D. El Khoury)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се поднови договора за определен срок на жалбоподателкатаДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Molina Solano трябва да понесе направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската полицейска служба.