Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. júla 2014 – Psarras/ENISA

(vec F-63/13)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Výpoveď zmluvy – Článok 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie – Právo byť vypočutý – Nemajetková ujma – Následné protiprávne rozhodnutie – Neprimerané porušenie práv tretej osoby – Zaviazanie na náhradu škody ex offo – Nevykonanie rozsudku o zrušení)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, avocat)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (v zastúpení: pôvodne M. P. Empadinhas, splnomocnený zástupca, neskôr M. S. Purser, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci C. Meidanis, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu a rozhodnutia prijatého po vynesení rozsudku Súdu pre verejnú službu vo veci F-118/10 o vymenovaní iného zamestnanca na pracovné miesto účtovníka a ďalej náhrada utrpenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

Rozhodnutie výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť zo 4. septembra 2014, ktorým sa vypovedá zmluva dočasného zamestnanca A. Psarrasa, sa zrušuje.Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť je povinná zaplatiť A. Psarrasovi sumu vo výške 40 000 eur.V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli A. Psarrasovi.