Language of document : ECLI:EU:F:2014:177

SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU
TAL-UNJONI EWROPEA

(L-Ewwel Awla)

2 ta’ Lulju 2014

Kawża F‑63/13

Aristidis Psarras

vs

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

“Servizz Pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Rexissjoni ta’ kuntratt — Artikolu 41(2)(a) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni — Dritt għal smigħ — Dannu morali — Deċiżjoni illegali bħala konsegwenza — Preġudizzju eċċessiv għad-drittijiet ta’ terz — Kundanna għad-danni ex officio — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ annullament”

Suġġett:      Rikors, ippreżentat skont l-Artikolu 270 TFUE, li permezz tiegħu A. Psarras jitlob, b’mod partikolari, l-annullament tad-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA, jew iktar ’il quddiem l-“Aġenzija”) tal-4 ta’ Settembru 2012 li tirrexindi l-kuntratt tiegħu bħala membru tal-persunal temporanju.

Deċiżjoni:      Id-deċiżjoni tal-4 ta’ Settembru 2012 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni li tirrexindi l-kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju A. Psarras hija annullata. L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni hija kkundannata tħallas lil A. Psarras is-somma ta’ EUR 40 000. Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud. L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tħallas l-ispejjeż sostnuti minn A. Psarras.

Sommarju

1.      Uffiċjali — Prinċipji — Drittijiet tad-difiża — Obbligu li tinstema’ l-persuna kkonċernata qabel l-adozzjoni ta’ att li jikkawżalha preġudizzju — Portata

(Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 41(2))

2.      Rikors tal-uffiċjali — Sentenza ta’ annullament — Effetti — Annullament permezz ta’ atti sussegwenti li jikkonċernaw lil terzi — Illegalità ta’ deċiżjoni ta’ rexissjoni ta’ kuntratt ta’ reklutaġġ — Annullament li jikkostitwixxi sanzjoni eċċessiva li tikser id-drittijiet ta’ terzi — Kumpens għad-dannu permezz ta' ħlas ta' allowance

(Artikolu 340(2) TFUE, Regolamenti tal-Persunal, Artikoli 90 u 91; Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra, Artikolu 117)

3.      Rikors tal-uffiċjali — Rikors għad-danni — Annullament tal-att ikkontestat li ma jiżgurax il-kumpens adegwat għad-dannu morali — Għoti ta’ kumpens pekunjarju

(Regolamenti tal-Persunal, Artikoli 90 u 91; Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra, Artikolu 117)

4.      Uffiċjali — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-istituzzjonijiet — Ksur tal-obbligu ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ annullament — Nuqqas amministrattiv li ħoloq, fih innifsu, dannu morali

(Artikoli 266 TFUE u 340(2) TFUE)

1.      Skont l-Artikolu 41(2)(a) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kull persuna għandha d-dritt li tinstema’ qabel ma tittieħed fil-konfront tagħha kwalunkwe miżura individwali li tolqotha negattivament b’mod partikolari, deċiżjoni ta’ rexissjoni tal-kuntratt tagħha, ma tittieħed kontra tagħha.

L-essenza tad-dritt fundamentali li wieħed jinstema’ huwa li kull persuna tkun tista’ tesprimi l-opinjoni tagħha dwar miżura li taffettwaha negattivament, il-kontenut ta’ dan id-dritt fundamentali jimplika li l-persuna kkonċernata jkollha l-possibbiltà li tinfluwenza l-proċess deċiżjonali inkwistjoni, b’mod li jiġi żgurat li jiġi żgurat li d-deċiżjoni li għandha tiġi adottata ma tkunx ivvizzjata minn żbalji materjali u tkun tikkostitwixxi r-riżultat ta’ bbilanċjar xieraq tal-interess tas-servizz u tal-interess personali tal-persuna kkonċernata.

(ara l-punti 34, 35 u 41)

Referenza:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: sentenza Marcuccio vs Il-Kummissjoni, T-236/02, EU:T:2011:465, punt 115

It-Tribunal għas-Servizzi Pubbliku: sentenza CH vs Il-Parlament, F-129/12, EU:F:2013:203, punti 33 u 34

2.      Meta l-istabbiliment mill-ġdid tas-sitwazzjoni preċedenti għall-att timplika l-annullament ta’ atti sussegwenti, iżda li jikkonċernaw terzi, tali annullament huwa ddikjarat bħala konsegwenza fil-każ biss, fid-dawl, b’mod partikolari, tan-natura tal-illegalità mwettqa u tal-interess tas-servizz, li ma jkunx jidher li huwa eċċessiv.

Madankollu, meta t-tqabbil tal-interessi involuti juri li l-interessi tas-servizz u l-interess ta’ terzi jimpedixxu l-annullament konsegwenti ta’ deċiżjonijiet bħalma hi deċiżjoni ta’ ħatra, il-qorti tal-Unjoni tista’, biex tiżgura, fl-interessi tar-rikorrent, effett utli għad-deċiżjoni ta’ annullament, tagħmel użu mill-ġurisdizzjoni sħiħa li hija assenjata lilha f’tilwim ta’ natura pekunjarja u tista’ tikkundanna, anki ex officio, lill-istituzzjoni konvenuta għall-ħlas ta’ kumpens. Meta l-att li jikkawża dannu huwa deċiżjoni ta’ rexissjoni ta’ kuntratt ta’ reklutaġġ li l-annullament tagħha jimplika l-annullament ta’ deċiżjoni sussegwenti għall-ħatra ta’ terz, l-għoti ta’ kumpens għal danni morali lil persuna mkeċċija tikkostitwixxi l-aħjar forma ta’ kumpens kemm għall-interessi tar-rikorrent kif ukoll għar-rekwiżiti tas-servizz.

(ara l-punti 46 u 47)

Referenza:

Il-Qorti tal-Ġustizzja: sentenza Oberthür vs Il-Kummissjoni, EU:C:1980:145, 24/79, punti 11, 13 u 14

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: sentenzi Kotzonis vs CES, T-586/93, EU:T:1995:54, punt 108; Wenk vs Il-Kummissjoni, T-159/96, EU:T:1998:86, punt 122, u Girardot vs Il-Kummissjoni, T-10/02, EU:T:2004:94, punti 85 u 89

3.      L-annullament ta’ att ivvizzjat b’illegalità jista’ fih innifsu jikkostitwixxi l-kumpens adegwat u, fil-prinċipju, suffiċjenti għal kull dannu morali li dan l-att seta’ kkawża, sakemm ir-rikorrent ma jurix li huwa sofra dannu morali li huwa separat mill-illegalità li fuqha huwa bbażat l-annullament u li ma jistax jiġi kkumpensat totalment b’dan l-annullament.

Fil-każ fejn il-gravità tad-deċiżjoni, in-natura tal-illegalità mwettqa, jiġifieri l-ksur tal-Artikolu 41(2)(a) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u ċ-ċirkustanzi li fihom l-illegalità ġiet imwettqa jimplikaw stat gravi ta’ inċertezza u ta’ ansjetà, l-annullament tad-deċiżjoni ma jistax jikkostitwixxu huwa stess kumpens adegwat u suffiċjenti għad-dannu morali kkawżat.

(ara l-punti 54 u 55)

Referenza:

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: sentenza CH vs Il-Parlament, EU:F:2013:203, punt 64

4.      Il-korp li minnu joħroġ l-att annullat jikser l-Artikolu 266 TFUE u jwettaq nuqqas amministrattiv ta’ natura li għalih huwa jista’ jkun responsabbli jekk ma jadotta ebda miżura bil-għan li jeżegwixxi s-sentenza ta’ annullament u anki jekk ma jieħu ebda azzjoni għal dan l-iskop fir-rigward tar-rikorrenti bil-għan li jesplora soluzzjoni. In-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ annullament jikkostitwixxi ksur tal-aspettattivi li kull individwu għandu jkollu fis-sistema legali tal-Unjoni, ibbażata, b’mod partikolari, fuq ir-rispett tad-deċiżjonijiet mogħtija mill-qrati tal-Unjoni, u waħdu, indipendentement minn kull dannu materjali li jista’ jirriżulta, iwassal għal dannu morali għall-parti li tkun kisbet sentenza favorevoli.

(ara l-punti 60 u 63)

Referenza:

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: sentenzi Hautem vs BEI, T-11/00, EU:T:2000:295, punt 51 u C vs Il-Kummissjoni, T-166/04, EU:T:2007:24, punti 49 u 52

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: sentenza C u F vs Il-Kummissjoni, F- 44/06 u F-94/06, EU:F:2007:66, punt 69