Language of document : ECLI:EU:F:2014:115

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Anden Afdeling)

22. maj 2014

Sag F-65/13

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Procesreglementets artikel 32, stk. 1 – tilsidesættelse af retsplejehensyn – en partsrepræsentants udelukkelse fra retsforhandlingerne«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorefter Personaleretten, hvis den bl.a. finder, »at en partsrepræsentants optræden over for Retten […] er uforenelig med Rettens værdighed eller med retsplejehensyn«, i henhold til procesreglementets artikel 32, stk. 1, giver den pågældende meddelelse herom. På samme grundlag kan Personaleretten »efter høring af den pågældende til enhver tid ved kendelse udelukke den pågældende fra retsforhandlingerne. Kendelsen kan fuldbyrdes straks«.

Udfald:      Advokat A udelukkes fra retsforhandlingerne i overensstemmelse med procesreglementets artikel 32, stk. 1. En genpart af den foreliggende kendelse sendes til de kompetente spanske og italienske myndigheder, som advokat A henhører under.

Sammendrag

Retsforhandlinger – parternes repræsentation – en partsrepræsentants udelukkelse fra retsforhandlingerne

(Personalerettens procesreglement, art. 32, stk. 1)

En advokats optræden i dennes egenskab af repræsentant for en part ved Unionens retsinstanser, som består i anlæggelse af søgsmål, der er baseret på faktiske omstændigheder svarende til de faktiske omstændigheder, som gav anledning til de tidligere søgsmål, som blev forkastet eller afvist, eller som støtter sig på de samme anbringender, som er kendetegnende for den måde, hvorpå den nævnte part systematisk og instinktivt anlægger søgsmål, kan anses for at være uforenelig med retsplejehensyn.

Dette er tilfældet, når en advokat ved en sådan optræden uden dømmekraft medvirker til at opretholde den berørte parts misbrug af retssystemet, som, henset til det særligt høje antal søgsmål, som er anlagt ved Unionens retsinstanser, og hvis antal en sædvanligt påpasselig advokat i det foreliggende tilfælde ikke kunne være uvidende om, har vist sig at være særdeles skadelig for retsplejehensyn.

Under disse omstændigheder bør artikel 32, stk. 1, i Personalerettens procesreglement finde anvendelse, således at den retlige repræsentant udelukkes fra retsforhandlingerne. Denne udelukkelse forpligter den berørte part til at udskifte sin retlige repræsentant, men berører på ingen måde Personalerettens bedømmelse af søgsmålets materielle indhold, idet dette stadig er indbragt for Personaleretten, medmindre den pågældende part hæver sagen.

(jf. præmis 12, 18, 22, 27 og 28)