Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. března 2015 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-65/13)1

„Vyloučení z řízení uplatněné vůči zástupci účastníka řízení – Neurčení nového zástupce – Žalobce, jenž přestal odpovídat na výzvy Soudu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: A., advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti předložené Komisi, kterou se žalobce domáhal, aby mu Komise vyplatila částku 10 000 eur z titulu údajné újmy, kterou měl utrpět v důsledku dopisu, kterým mu bylo mimo jiné oznámeno, že Komise provedla započtení jím požadované náhrady nákladů řízení, která byla Komisi uložena, proti částkám, které dlužil Komisi.Výrok usneseníO žalobě F-65/13, Marcuccio v. Komise, již není třeba rozhodovat.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.