Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken ( Tweede kamer) van 30 juni 2015 – Z/Hof van Justitie

(Zaak F-64/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapport – Te late opstelling van het beoordelingsrapport – Beroep tot nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Z (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. V. Placco, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoeksters beoordelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008 alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Z draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

____________

1     PB C 274 van 21.9.2013, blz. 30.