Language of document :

Odvolanie podané 3. februára 2021: Bilbaína de Alquitranes, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-645/18, Bilbaína de Alquitranes, SA/Komisia

(vec C-75/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bilbaína de Alquitranes, SA (v zastúpení: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Španielske kráľovstvo a Európska chemická agentúra

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné posúdenie, a

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na tom, že zistenie Všeobecného súdu, podľa ktorého tvrdenie odvolateľky, že Komisia sa dopustila zjavného pochybenia, nevyhnutne neznamenalo, že Komisia porušila povinnosť riadnej starostlivosti, je z právneho hľadiska nesprávne.

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na tom, že Všeobecný súd z právneho hľadiska nesprávne použil údajný nedostatok právnej jasnosti bodu 4.1.3.5.5 prílohy I nariadenia č. 1272/20081 ako dôvod pre odmietnutie tvrdenia, ktoré už použila odvolateľka.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na tom, že Všeobecný súd sa nemohol dovolávať konštatovania, že právny rámec je zložitý, aby ospravedlnil, že Komisia nezohľadnila nedostatok rozpustnosti CTPHT (smola, čiernouhoľný decht, vysokoteplotný). V predchádzajúcich spojených konaniach (vec T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA a i./Komisia) totiž Všeobecný súd rozhodol inak. Bez akéhokoľvek vysvetlenia pre opačné rozhodnutie je odôvodnenie Všeobecného súdu nedostatočné a rozporuplné.

Štvrtý odvolací dôvod sa zakladá na tom, že Všeobecný súd uplatnil bežné kritérium náležitej starostlivosti. Tým, že dospel k záveru, že Komisia konala ako akýkoľvek iný, bežný, náležite starostlivý správny orgán, uplatnil nesprávny a neprimeraný porovnávací bod pre posúdenie náležitej starostlivosti a bežnosti konania Komisie.

Piaty odvolací dôvod sa zakladá na nedostatočnom a rozporuplnom odôvodnení Všeobecného súdu v rozsahu, v akom rozhodol – bez toho, aby uviedol akékoľvek dôkazy a opierajúc sa len o návrhy generálneho advokáta – že pre Komisiu mohlo byť zložité napraviť jej zjavne nesprávne posúdenie, čím naznačil, že prístup Komisie možno ospravedlniť.

Šiesty odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, keď dospel k záveru, že pochybenie Komisie možno ospravedlniť odkazom na zásadu obozretnosti, pretože podľa ustálenej judikatúry sa tejto zásady nemožno dovolávať počas klasifikácie látky.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 2008, s. 1).