Language of document :

Жалба, подадена на 3 февруари 2021 г. от Química del Nalón SA, по-рано Industrial Química del Nalón SA, срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-635/18, Industrial Química del Nalón SA/Комисия

(Дело C-73/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Química del Nalón SA, по-рано Industrial Química del Nalón SA (представители: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Испания и Европейска агенция по химикали

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното решение;

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първото основание е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че доводът на жалбоподателя, че Комисията е допуснала явна грешка, не включва непременно твърдението, че Комисията е нарушила задължението си за полагане на грижа.

Второто основание е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като се е основал на твърдяната липса на правна яснота на точка 4.1.3.5.5 от Приложение I към Регламент № 1272/20081 , за да отхвърли действително изложения от жалбоподателя правен довод.

Третото основание е, че Общият съд не е можел да се основе на сложността на правната уредба, за да оправдае неотчитането от страна на Комисията на разтворимостта на СККВ (смола от високотемпературен каменовъглен катран). Всъщност Общият съд е приел обратното в рамките на проведено по-рано производство по свързано дело (дело T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA и др./Европейска Комисия). Тъй като не предоставя никакво обяснение защо е променил коренно позицията си, мотивите на Общия съд са недостатъчни и противоречиви.

Четвъртото основание е погрешно прилагане от страна на Общия съд на критерия за разумност и за полагане на дължимата грижа. Като е приел, че Комисията е действала като всяка друга администрация, действаща разумно и с дължима грижа, Общият съд е използвал неправилна и неподходяща база за сравнение с оглед на преценката на дължимата грижа и на разумността от страна на Комисията.

Петото основание е, че мотивите на Общият съд са недостатъчни и противоречиви, доколкото той е приел — без да посочва каквото и да е доказателство в това отношение и основавайки се единствено на заключението на генералния адвокат — че Комисията вероятно е била затруднена да отстрани своята явна грешка в преценката, предлагайки подходът на Комисията да бъде извинен поради тези причини.

Шестото основание е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е направил извод, че грешката на Комисията може да бъде извинена чрез позоваване на принципа на предпазните мерки, тъй като съгласно установената съдебна практика не може да се прави позоваване на този принцип при класифицирането на вещество.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 2008 г., стр. 1).