Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 8.2.2021 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(asia C-77/21)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 (jäljempänä tietosuoja-asetus) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käyttötarkoitussidonnaisuutta tulkittava siten, että sen mukaiseksi voidaan katsoa se, että rekisterinpitäjä tallentaa myös toiseen tietokantaan henkilötietoja, jotka on [alun perin] kerätty tiettyä laillista tarkoitusta varten ja tallennettu sen mukaisesti, vai onko päinvastoin katsottava, että tällaisen rinnakkaistietokannan osalta tietojen säilyttäminen ei ole enää tällaisen laillisen tarkoituksen mukaista?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan, että tietojen rinnakkainen tallentaminen on sellaisenaan vastoin tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta, voidaanko tallentaminen katsoa tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyn säilytyksen rajoittamista koskevan periaatteen mukaiseksi, kun rekisterinpitäjä tallentaa [alun perin] määrättyä laillista tarkoitusta varten kerätyt ja tallennetut tiedot toiseen rinnakkaiseen tietokantaan?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.